Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Wstęp

W obecnych czasach używanie CB Radia nie wymaga żadnych zezwoleń (zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz.U. nr 169, poz. 1774). Przy zakupie należy jednak zwrócić uwagę, aby radiotelefon, który nabywamy był dopuszczony do użytku na terenie naszego kraju (wymagana homologacja). Do takiego radiotelefonu dołączona jest zawsze homologacja, zwana także deklaracją zgodności.

Wszystkie oferowane w naszym serwisie radiotelefony są oczywiście homologowane.

Brak wymaganych zezwoleń sprawił, że Radia CB zyskały sobie wielką sympatię kierowców, a grono ich użytkowników stale rośnie. Korzyści z używania radia CB są oczywiste. Dzięki informacjom z kanału drogowego (19) z pewnością łatwiej będzie ominąć korek, znaleźć objazd, trafić pod dokładny adres w obcym mieście czy uniknąć nieprzyjemnego spotkania z "misiaczkami "(czytaj-policją). Koledzy i koleżanki z "radyjka" na pewno doradzą gdzie dobrze zjeść i polecą miejsce na nocleg, pomogą też w wielu innych kwestiach związanych z podróżowaniem i nie tylko.

W Polsce do łączności w paśmie CB zostały przeznaczone częstotliwości od 26,960 MHz do 27,410 MHz. Jest to tzw. podstawowa czterdziestka, czyli 40 kanałów oddalonych od siebie co 10 kHz. Do przełączania pomiędzy kanałami służą pokrętła lub przyciski (w zależności od modelu radiotelefonu).

W tym podstawowym paśmie istnieje kilka kanałów przeznaczonych dla specjalnych zastosowań. Kanał o numerze 9 (27,060 MHz) służy do wzywania pomocy i nazywany jest kanałem ratunkowym. Kanał o numerze 19  (27,180 MHz) służy do komunikacji między pojazdami i jest nazwany kanałem drogowym. Kanał (27,960 MHz) wykorzystywany jest przez taksówkarzy, natomiast na kanale 28 (27,280 MHz) wywołują się stacje bazowe.
Kanału 28 używają też wszyscy polscy kierowcy podróżujący poza granicami naszego kraju.

 

Należy dodać, że podstawową modulacją używaną na terenie naszego kraju jest AM (modulacja amplitudy), dlatego aby usłyszeć rozmowy prowadzone na kanale drogowym należy ustawić przełącznik AM/FM w odpowiedniej pozycji (w Polsce AM). Jeśli dany radiotelefon nie ma wspomnianego przełącznika oznacza to, że pracuje on wyłącznie w modulacji AM.
 

Rozróżniamy kilka rodzajów emisji:

AM, FM, SSB


AM  (Amplitude Modulation) – Modulacja amplitudy. Jeden z trzech podstawowych rodzajów modulacji, polegający na kodowaniu sygnału informacyjnego (o małej częstotliwości) w chwilowych zmianach amplitudy sygnału nośnego (inaczej nazywanej falą nośną).Sygnał ten składa się z fali nośnej i dwóch sinusoidalnych fal o częstościach niewiele różniących się od częstości fali nośnej zwanych wstęgami bocznymi.Uzyskany  sygnał zmodulowany jest sygnałem wąskopasmowym, który nadaje się np. do transmisji drogą radiową.
 
FM (Frequency Modulation) – Modulacja częstotliwości. Modulacja bardziej odporna na zakłócenia, lecz o mniejszym zasięgu niż AM. FM jest systemem transmisji sygnału analogowego stosowanym do przesyłania sygnału radiowego np.radia publicznego w zakresie fal ultrakrótkich, stąd zakres ten w mowie potocznej często jest zwany FM. System umożliwia odfiltrowanie po stronie odbiornika znacznie więcej zakłóceń niż w systemie AM. Sygnał po odebraniu i wzmocnieniu może być ograniczony do takiej samej amplitudy, w ten sposób redukuje się większość zakłóceń.

SSB  (Single Side Band) – Modulacja jednowstęgowa. Rodzaj modulacji charakteryzującej się znaczną oszczędnością mocy i szerokości pasma. Polega na wysyłaniu tylko jednej wstęgi bocznej, górnej – Upper SideBand (USB) lub dolnej – Lower SideBand (LSB), bez fali nośnej (praktycznie ze znacznym jej wytłumieniem).

Modulacja amplitudowa generuje sygnał, który ma pasmo dwa razy większe niż sygnał oryginalny. Modulacja jednowstęgowa unika podwajania pasma i utraty mocy potrzebnej do przesyłania nośnej kosztem niewielkiego skomplikowania urządzenia.
 

Korzyści wynikające z zastosowania SSB:

 • cała moc nadajnika jest wykorzystywana do wyprodukowania tylko jednej wstęgi bocznej
 • nadawany sygnał zajmuje węższe pasmo częstotliwości, co pozwala na pracę większej liczby nadajników w pasmie o tej samej szerokości
 • zwężenie o około 50% pasma odbieranego przez odbiornik, co daje zysk w postaci poprawy stosunku odbieranego sygnału do szumu.
 • brak fali nośnej powodującej wzajemne interferencje sygnałów o zbliżonych częstotliwościach utrudniające odbiór, co stwarza możliwość czytelnego odbioru sygnałów odległych o kilkaset Hz od innego sygnału SSB

Pierwszy raz modulacja SSB została komercyjnie wykorzystana 7 stycznia 1927 r. w komunikacji radiowej między Londynem a Nowym Jorkiem.

W modulację SSB wyposażone są tylko najdroższe modele CB Radia.

 
Propagacja

 

Propagacja fal radiowych – rozprzestrzenianie się fal radiowych zależne zarówno od właściwości samych fal (np. częstotliwości, polaryzacji), jak i warunków panujących w środowisku, w którym fale te się rozchodzą.

W zależności od decydującego wpływu środowiska na sposoby rozchodzenia się fal radiowych rozróżnia się następujące ich rodzaje:

 • fala w wolnej przestrzeni,
 • fala przyziemna,
 • fala troposferyczna,
 • fala jonosferyczna.

Nazwa propagacja pochodzi od francuskiego i angielskiego słowa propagation, oznaczającego rozchodzenie się (rozprzestrzenianie się) między innymi fal radiowych. Zawiera ona w sobie coś więcej niż jej najbardziej zbliżony odpowiednik w języku polskim, gdyż obejmuje też czynniki niezależne – w sferze rozchodzenia się fal radiowych – od woli człowieka. W tym rozumieniu prognozy propagacyjne oznaczają przewidywane, obiektywne warunki rozchodzenia się fal radiowych.

Pojęciem wolnej przestrzeni określa się idealną próżnię, w której fale radiowe rozchodzą się w sposób całkowicie swobodny.

Przykładem takiej wolnej przestrzeni jest przestrzeń kosmiczna.

 

Fala przyziemna może rozchodzić się jako:

 • fala przestrzenna (bezpośrednia lub odbita od powierzchni Ziemi), bądź jako
 • fala powierzchniowa.

Fala powierzchniowa jest emitowana przez antenę nadawczą, umieszczoną na niewielkiej wysokości nad Ziemią, i rozchodzi się wzdłuż jej powierzchni.

Rozchodzenie się fali przyziemnej w dużym stopniu zależy od parametrów elektrycznych powierzchniowych warstw Ziemi (od jej struktury, temperatury, wilgotności) oraz pokrycia terenowego (lasy, budynki itp.)
 

Fala troposferyczna
Falą troposferyczną nazywa się falę, która dociera do odbiornika dzięki refrakcji (załamaniu) w troposferze. Rozchodzenie się fal radiowych w troposferze w dużym stopniu jest uzależnione od warunków meteorologicznych, które wpływają na wielkość odchylenia fali od prostoliniowej propagacji w warstwie oraz poprzez tłumienie energii fal przez mgłę i opady atmosferyczne.

 

Fala jonosferyczna
Falą jonosferyczną nazywa się falę, która dociera do odbiornika dzięki odbiciu od warstwy o określonej gęstości swobodnych elektronów w cześciowo zjonizowanej jonosferze. Dotyczy to głównie propagacji fal krótkich. Podstawowym źródłem jonizacji zewnętrznj atmosfery ziemskiej jest promieniowanie słońca, promieniowanie kosmiczne, światło księżyca (szczególnie w pełni), a na wysokości około 100 km – meteory.

 

Ponieważ głównym źródłem jonizacji atmosfery jest Słońce, dlatego w godzinach rannych i przedpołudniowych wzrasta proces jonizacji i zwiększa się gęstość elektronów. Oprócz zmian dobowych jonosfery występują jej zmiany sezonowe oraz długookresowe, związane z cykliczną zmiennością aktywności słonecznej.
 

Rozchodzenie się fal długich
Fale długie obejmują zakres częstotliwości od 30 do 300 kHz (od 10 do 1 km). Fale dłuższe od 20 km nazywają się falami bardzo długimi. Fale długie rozchodzą się w postaci fali powierzchniowej na dość duże odległości. Jednakże już w odległości 1000 do 2000 km od nadajnika natężenie pola fali jonosferycznej przewyższa natężenie fali powierzchniowej. Warunki propagacyjne fal długich ulegają małym i powolnym zmianom w czasie, bardziej zmieniając się w okresach anomalnej jonizacji w niskiej jonosferze, rejestrowanej po rozbłyskach.

 

Rozchodzenie się fal średnich
Fale średnie obejmują zakres częstotliwości od 300 kHz do 3 MHz (od 1000 do 100 m) i rozchodzą się w przestrzeni zarówno jako fale powierzchniowe, jak również jako fale jonosferyczne.

Odbiór tych fal jest zapewniony przez całą dobę na dość równym poziomie w zasięgu około 60–120 km (zależnie od długości fali i mocy nadajnika). Radiostacje bardziej odległe (300–1500 km) są odbierane tylko nocą dzięki falom odbitym od niższych warstw jonosfery. Odbiór fal odbitych ulega dość silnym wahaniom, zaś wzajemna interferencja fali przyziemnej i odbitej od jonosfery, powoduje powstanie zaników sygnału odbieranego, któremu towarzyszą silne zniekształcenia nieliniowe i liniowe. O zasięgu dziennym na falach średnich decydują fale powierzchniowe. Największy zasięg uzyskuje się nad morzem, a najmniejszy w terenie pagórkowatym oraz ponad obszarami o małej przewodności (piaski, nawierzchnie z piaskowca w obszarach zurbanizowanych).

W niekorzystnych przypadkach spowodowanych pracą innych, również odległych nadajników średniofalowych na tej samej częstotliwości, odbiór jednej radiostacji jest zakłócany interferencjami (przesłuchami). Szerokość pasma emisji może powodować również zdudnienia, zmieniające cyklicznie moc odbieranego sygnału.

Korzyści ze zwiększenia mocy nadajników są niewspółmierne w stosunku do nakładów. Niekiedy ośrodki nadawcze wyposażone w nadajniki o mocy kilkuset kW w wyniku zakłóceń interferencyjnych od innych stacji mogą być odbierane z dobrą jakością w promieniu zaledwie kilkudziesięciu kilometrów.
 

Rozchodzenie się fal krótkich
Fale krótkie obejmują zakres częstotliwości od 3 MHz do 30 MHz (od 100 do 10 m). Fale powierzchniowe tego zakresu zanikają już w odległości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów. Odbiór fal krótkich odbywa się głównie z wykorzystaniem fal jonosferycznych.

Wśród wielu czynników decydujących o propagacji fal krótkich bardzo istone są zmiany poziomu aktywności słonecznej. Średnio co 11 lat na powierzchni Słońca, gdy obserwuje się wiele plam słonecznych, rejestrowane są rozbłyski słoneczne, które ograniczają zakres propagacji fali jonosferycznej.

Badaniem aktywności słonecznej zajmuje się Obserwatorium Astronomiczne w Zurychu, które co miesiąc ogłasza komunikaty, podające średnie miesięczne liczby Wolfa, jak również prognozy tej liczby na przyszłość.

Minimalna wartość natężenia pola w odbiorniku konieczna do względnie dobrego odbioru fal krótkich powinna być rzędu 100 V/m. Dopiero jednak wartość około l mV/m zapewnia dobry odbiór. Aby jednak odbiór miał wartość programową, natężenie pola sygnału użytecznego powinno być orientacyjnie 1000 razy (+40 dB) większe od natężenia pól zakłócających.
 

Rozchodzenie się fal ultrakrótkich
Zakres fal ultrakrótkich obejmuje częstotliwości od 30 MHz do 300 MHz (od 10 do 1 m). Fale te zwykle nie odbijają się od jonosfery. Fale ultrakrótkie – podobnie jak światło – są falami elektromagnetycznymi, dobrze przenikają np. przez mgłę i dym, ale także poprzez jonosferę umożliwiając, poza niektórymi etapami lotu, łączność z kosmonautami i statkami kosmicznymi. Wyjątkiem jest propagacja spowodowana pojawieniem się sporadycznej warstwy Es, dzięki której sygnał stacji radiowej można odebrać nawet od kilkuset do kilku tysięcy kilometrów od nadajnika.

Obszarem najlepszego odbioru fal ultrakrótkich jest zawsze obszar widzialności optycznej. Poza horyzontem optycznym natężenie pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez nadajnik ultrakrótkofalowy szybko maleje.

 

Tutaj można sobie podglądnąć mapy propagacji fal radiowych:
www.dxinfocentre.com/tropo_eur.html

a na tej stronie można obserwować aktywność słoneczną:
www.spaceweather.com


A teraz sprawy bardziej przyziemne.

Wybór radia

Podczas doboru CB Radia od ogromu oferowanych modeli, przyszłego użytkownika może rozboleć głowa. Na rynku znajduje się w ciągłej sprzedaży kilkadziesiąt różnych modeli  radiotelefonów.

Nim przystąpimy do zakupu Zestawu CB, należy dokładnie przemyśleć jaką rolę będzie ono spełniać. Od naszej decyzji zależą późniejsze możliwości zakupionego sprzętu i jego funkcjonalność. Inne wymagania ma osoba korzystająca z CB okazjonalnie a inne osoba, dla której radio jest nieodzownym elementem w codziennym życiu zawodowym. Aby nie narażać się na niepotrzebne koszty, należy wziąć pod uwagę funkcje, które faktycznie będą nam potrzebne w codziennym użytkowaniu. Produkowane radiotelefony są coraz nowocześniejsze i wyposażane w wiele funkcji użytkowych, które jednak w praktyce nie każdemu będą przydatne.
 

Dlatego naszym zadaniem jest pomoc
w wyborze optymalnego Zestawu CB dla Państwa.

 

Każde radio posiada możliwość regulacji głośności i squelch'a (blokada szumów), oraz przyciski bądź pokrętło służące do zmiany kanałów. Pozostałe funkcje są opcjonalnym dodatkiem, ułatwiają one komunikację, ale bez wielu z nich można się obejść. Jednak na kilka z tych dodatków z pewnością warto zwrócić uwagę dobierając radio dla siebie.

Dobrze jest, gdy dany model posiada regulację czułości odbiornika (RF GAIN). Dzięki tej funkcji możemy zmniejszyć czułość Radia CB a tym samym ograniczyć ilość szumów (pochodzących z eteru) do zadowalającego nas poziomu. Szczególnie w miastach poziom zakłóceń i szumów rośnie a zmniejszając czułość odbiornika można je w dużym stopniu wyeliminować. Oczywiście odbywa się to kosztem zasięgu, ale każdy doświadczony użytkownik CB wie, że lepiej słyszeć najbliższe, najsilniejsze stacje głośno i wyraźnie, niż wyławiać pożądane informacje z gąszczu szumów, trzasków i pisków. Producenci, chcąc uprościć użytkownikom kwestię regulacji czułości, oferują modele z funkcją LOCAL (LOC), gdy jest ona włączona, czułość radia zmniejsza się do zdefiniowanego przez producenta poziomu, tak, aby rosnące zakłócenia nie były uciążliwe.

Dla użytkowników, którzy chcą ograniczyć swoją ingerencje w ustawienia radia do absolutnego minimum, przeznaczone są modele z automatycznym squelchem (ASC,ASQ). Jak sama nazwa wskazuje, radio z tą funkcją samo kasuje poziom  szumów i decyduje o tym które sygnały przepuszczane są do głośnika.

Niezwykle istotnym elementem dobrego radia są skuteczne filtry NB/ANL. Eliminują one zakłócenia pojawiające się w instalacji elektrycznej samochodu i docierające do CB Radia z eteru.

W dalszej kolejności należy wyróżnić funkcje Dual Watch (DW), SCAN i MIC GAIN. Dual Watch pozwala na nasłuch dwóch kanałów jednocześnie, znajduje zastosowanie np. w sytuacji, gdy jedziemy w trasę ze znajomymi i chcemy z nimi utrzymywać stałą łączność, słuchając jednocześnie rozmów na kanale drogowym. Scan służy do przeszukiwania pasma w poszukiwaniu aktywnych rozmów. Pokrętło MIC Gain pozwala na dostosowanie czułości mikrofonu do hałasu panującego w kabinie pojazdu.
 

CB Radia używane na terenie naszego kraju pracują w modulacji AM (modulacja amplitudy). Jest to ogólnie obowiązująca modulacja. Egzemplarze, które posiadają dodatkowo modulacje FM (modulacja częstotliwości) mogą być także wykorzystywane do łączności w wielu innych krajach Europy, gdzie pracuje się z modulacją "FM".
 

Użytkownik CB Radia musi sobie zdać sprawę że podczas jazdy powinien się skupić nad bezpiecznym prowadzeniem pojazdu, a nie nad kręceniem i regulowaniem CB Radia.

 

Wybór anteny
 

Oczywiście od anteny uzależniony jest zasięg jaki uda się osiągnąć, oraz  jakość odbioru sygnału naszych korespondentów.

Wybór anteny będzie zależał m.in. od samochodu, na którym zostanie ona zamontowana oraz od wymagań użytkownika.Jeśli podróżujemy w godzinach nocnych, lub po mało uczęszczanych drogach (mniej samochodów z CB Radiem) warto wybrać dobrą antenę ponieważ  może się okazać że przy małej antenie nie będziemy mieli  wystarczającego zasięgu ażeby z kimś porozmawiać.

Często rozmawiając z klientami spotykamy się z określeniem: "potrzebuję krótką antenę z dobrym zasięgiem". Niestety trzeba zdać sobie sprawę z tego, że długość anteny przekłada się wprost proporcjonalnie do zasięgu .Im dłuższa antena, wyższej klasy, wyżej zamontowana i prawidłowo zestrojona tym większy uzyskamy zasięg.

Antena o wysokości 50 cm nie zaoferuje osiągów anteny 150-cio centymetrowej. W tym momencie dotykamy sprawy danych technicznych podawanych przez producentów. Do tego typu informacji należy podejść z dużym dystansem. Sztandarowy parametr anteny, którym producenci co rusz się prześcigają, czyli "zysk energetyczny podawany w dB" może być bowiem liczony na różne sposoby. Punkt odniesienia służący do jego określenia może być różny dla pomiarów wykonanych przez poszczególnych producentów.

Na zasięg jaki osiągniemy ogromny wpływ ma także ukształtowanie terenu w jakim się znajdujemy. Góry, lasy, gęsta zabudowa (miasta) znacznie osłabiają zasięg naszej anteny.Na trasy radzimy zaopatrzyć się w wysoką antenę, minimum  metrową, dobrej klasy, natomiast do codziennej jazdy po mieście można zastosować jakąś krótszą i tańszą antenę ponieważ zasięgu nam na pewno nie braknie.

W pojazdach osobowych instaluje się zazwyczaj anteny magnetyczne. Montaż polega na założeniu zestawu anteny z podstawą magnetyczną (tzw. antena magnesowa), można także użyć uchwytu rynienkowego lub uchwytu bagażnikowego, ewentualnie montaż poprzez wywiercenie otworu w dachu,błotniku,itd. Montaż anteny na stałe (zmasowanej do karoserii) znacznie poprawia osiągi (zasięg), zmniejsza ilość ewentualnych zakłóceń pochodzących z instalacji elektrycznej samochodu, no i gwarantuje, że antena nie spadnie z dachu przy większych prędkościach.

Anteny magnetyczne (zwłaszcza te gorszej jakości) niekiedy odpadają z karoserii samochodu przy np. podmuchu przejeżdżającej obok nas ciężarówki. 

O zasięgu decyduje wysokość anteny,
jej prawidłowy montaż, odpowiednie zestrojenie anteny, ukształtowanie terenu, propagacja,itd .


Antena zamontowana wyżej, przyniesie lepszy zasięg.

 

W samochodach ciężarowych ze względu na wysokość kabiny, nie do końca można dokonać wyboru anteny kierując się długością promiennika. Z wiadomych przyczyn instalacja antenowa byłaby narażona na uszkodzenia (trakcje, wiadukty itd).

Upraszczając sprawę można przyjąć, że 10 cm wysokości anteny przekłada się mniej więcej na 1 km zasięgu. Zasięg oczywiście zależy także od tego w jaki sposób ustawiona jest blokada szumów (Squelch), czułość (RF Gain) w radiu, ukształtowanie terenu, propagacja, no i jaką antenę posiada nasz rozmówca.


Dobra antena to 95 % sukcesu.


Początkujący użytkownik CB Radia powinien wiedzieć, że antena jest bardzo istotnym elementem zestawu, który w zdecydowanym stopniu wpływa na jakość odsłuchu i nadawania. Kupując antenę nie warto na niej oszczędzać i kupować w myśl zasady "kupię tańszą antenę ale lepsze radio". Nie oznacza to jednak, że dobra antena kosztuje krocie. Jako przykład możemy podać anteny firm Sirio, Sirtel, Lemm, Wilson, Hustler, które posiadają bardzo korzystny stosunek ceny do jakości.
 

Przed zakupem warto się dobrze zastanowić, jeśli kupimy słabą antenę i kiepskie radio możemy być rozczarowani małym zasięgiem, dużą ilością szumów, trzasków i zakłóceń z takiego zestawu CB. A wtedy co, kupić inny zestaw CB ???


Wydawać pieniądze dwa razy ? ........, no niby można.
Można kupić tani zestaw za sto parę złotych, ale trzeba mieć świadomość że taki zestaw będzie szumiał, trzeszczał i będzie denerwował małym zasięgiem.
Lepiej na początku wybrać coś ze średniej półki, będzie to zestaw droższy o 50-100 zł, ale o wiele, wiele lepszy.

 
Strojenie anteny

 

1SWR anteny trzeba zawsze sprawdzić !!! Bez względu jakiej firmy i jakiego rodzaju jest to antena (ZAWSZE TRZEBA SPRAWDZIĆ WSPÓŁCZYNNIK "SWR"), aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w postaci np. uszkodzonej końcówki mocy w Radiu CB.

Owszem, są anteny które nie posiadają typowego stroika, są one strojone np.poprzez zmianę kąta nachylenia anteny względem powierzchni na której się znajduje (dachu, bagażnika pojazdu, itd).
Jest też kilka anten helikalnych które nie wymagają strojenia, ale poza nimi strojenia wymagają wszystkie anteny.
ZAWSZE TRZEBA SPRAWDZIĆ WSPÓŁCZYNNIK SWR.

Należy wspomnieć, że antenę stroi się do do konkretnego samochodu i miejsca mocowania anteny, a nie jak czasem można usłyszeć do modelu radia.


Pewien Rzeszowski dyletant (do niedawna sklepik z ulicy Hetmańskej) twierdzi, cytuję:
"Wśród wielu użytkowników CB radia panuje przekonanie, że antenę bezwzględnie trzeba stroić. Otóż w przypadku anten magnetycznych dobrych marek (President, Sirio, Lemm, Wilson) strojenie nie jest wymagane. Każda antena magnetyczna jest tak skonstruowana i dostrojona fabrycznie, że jej SWR zawsze jest w bezpiecznej dla radiotelefonu normie. " 
koniec cytatu.


Totalna bzdura, zadaję mu pytanie - do czego służy reflektometr?
Jeśli w ogóle wie co to jest reflektometr ?!

Lepiej unikać takich znachorów.


Kilka dobrych rad dla użytkowników.
 

Używając CB radia należy przestrzegać pewnych podstawowych zasad:

 • Kultura, kultura i jeszcze raz kultura (czego niestety brakuje w eterze).
  Pamiętajmy, że w eterze nie jesteśmy sami i nasze wypowiedzi świadczą o nas samych.
 • Na radiu nie używamy przekleństw i zwrotów uważanych za obelżywe (pamiętajmy, że część z nas podróżuje z dziećmi, itd.)
 • Używamy zwrotów grzecznościowych ("kolego", "koleżanko")
 • Najpierw słuchamy, później odpowiadamy, nie wciskamy się na siłę do rozmowy.
 • Pytając o drogę, gdy już otrzymamy odpowiedź, w dobrym tonie jest poinformować, jak wygląda sytuacja na odcinku już przez nas przebytym.

 

Slang użytkowników CB wykształcał się przez lata, i ulega ciągłej ewolucji, niemal każdy dzień użytkowania radia to odkrywanie nowych, często bardzo interesujących i żartobliwych zwrotów.
 

Oto przykładowe zwroty, które można usłyszeć w eterze:

73 - pozdrowienia
55 - powodzenia
88 - dwa bałwanki - ucałowania

Aparat, fotograf, gołębnik – foto radar
Baza - określenie stacji bazowej, (np. dom w którym zainstalowane jest CB Radio i antena stacjonarna)
Bat - antena
Dróżka, ścieżka - droga
Dyskoteka - radiowozy stające z włączonymi kogutami
Erka na bombach - karetka pogotowia na sygnale
Jadą na bombach - Jadą na sygnale
Kino objazdowe - nieoznakowany samochód policyjny z wideo rejestratorem
Krokodylki – Inspekcja Transportu Drogowego
Lustereczko – nawzajem
Margines - pobocze
Misiaki, Misie  – Policja
Miśkowóz - radiowóz
Mobil, Mobilek - samochód, użytkownik CB
Nabita puszka - czynny foto radar
Oczko - reflektor
Suszarka  - radar
Gruszka - mikrofon
Wahadełko - ruch wahadłowy
Szerokości - szerokiej drogi
Break - prośba o włączenie się do rozmowy


Gałkologia - czyli co do czego (pokrętła, przełaczniki, itd.)
 

Panel czołowy każdego radia zawiera różnego rodzaju przyciski, przełączniki i pokrętła, ich liczba a tym samym ilość funkcji z reguły rosną wprost proporcjonalnie do ceny urządzenia. Poniżej przedstawiam opis najczęściej spotykanych elementów:

Volume - regulacja głośności
On/Off - Włącznik/Wyłącznik, najczęściej połączony z pokrętłem regulacji siły głosu
Squelch (SQ) - blokada szumów
ASC, ASQ  - automatyczna blokada szumów (różni producenci stosują odmienne nazewnictwo tej funkcji)
Channel UP/DOWN - zmiana kanałów w górę/dół
RF POWER - regulacja mocy wyjściowej nadajnika
POWER - moc
MIC GAIN - regulacja czułości mikrofonu
RF GAIN - regulacja czułości odbiornika
MIC - mikrofon
MOD - modulacja
Hi-Cut - filtr wycinający wysokie tony
TONE - barwa dźwięku
CW/LSB/USB/AM/FM - zmiana rodzaju emisji
CW - telegrafia
CB/PA - zmiana trybu pracy, tryb PA umożliwia wykorzystanie radia jako megafonu
EXT SP - wyjście na dodatkowy głośnik zewnętrzny
NB/ANL -  filtry przeciwzakłóceniowe
CH9/CH19 - przełącznik umożliwiający szybkie przejście na kanał 9 lub 19
EMG - kanał ratunkowy (9)
SCAN - automatyczne przeszukiwanie pasma w poszukiwaniu rozmów
LOC (LOCAL) - najbliższe stacje ( zmniejsza czułość odbiornika do poziomu łączności lokalnej)
DX - daleka łączność (pełna czułość odbiornika)
DW - nasłuch dwóch kanałów
MEMORY (MEM) - przycisk służący do programowania pamięci
M1-M5 - kanały pamięci
Roger beep - sygnalizacja końca nadawania (słyszalne  dla wszystkich "PIP" na końcu rozmowy)
ANT - antena
BAND - pasmo,zakres częstotliwości
CAL - kalibracja
CH LOCK - blokada zmiany kanałów
DIM (DIMMER) - regulacja jasności podświetlenia
ESP - układ wzmocnienie modulacji
FREQ - wyświetlacz częstotliwości
HI- wysoki poziom, wysoka moc nadawania
MID - średni poziom, średnia moc nadawania
LOW - niski poziom, mała moc nadawania
PTT - przycisk nadawania
RX - nadawanie
TX - odbiór


Mamy nadzieję, że powyższym tekstem choć trochę przybliżyliśmy Państwu ważniejsze zagadnienia z dziedziny łączności w paśmie CB. Jesteśmy przekonani, że informacje zamieszczone w tej zakładce będą pomocne przy wyborze zestawu CB Radia. 

 

 --- S Z E R O K O Ś C I ---   :-)    

--- DO  USŁYSZENIA  W  ETERZE ---


Jesteśmy największym sprzedawcą w branży CB na Podkarpaciu,
kupujemy towar bezpośrednio od importerów,
dlatego mamy NAJWIĘKSZY wybór i NAJNIŻSZE ceny.


ZAPRASZAMY FIRMY, WARSZTATY i KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony
http://www.cbradio.rzeszow.pl/


Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego

Polityka plików cookie

Zapoznaj się z polityką plików cookies.

Czy akceptujesz?